s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn ông Đỗ Như Điện và anh Jimmy Đỗ về buổi tuần hành bằng xe tại San Diego California nhằm ủng hộ Tổng Thống Trump - 09/09/2020